FDA approves PhysIQ’s AFib detection analytics engine

Image: phsyIQ receives FDA approval for AFib analytics. Photo: Courtesy of Markus Spiske/Unsplash.