Humacyte starts US phase II vascular trauma trial of Humacyl

Image: Humacyte starts US phase II vascular trauma trial of Humacyl. Photo: courtesy of jk1991 at FreeDigitalPhotos.net.