FDA approves RightEye’s eye-tracking system

Image: The FDA has approved RightEye eye-tracking system. Photo: courtesy of one pluse one / FreeDigitalPhotos.net.