Ukhta-Torzhok 2 Gas Pipeline

Each Ukhta-Torzhok pipeline is 970km-long. Image courtesy of Gazprom.  • Ukhta-Torzhok gas pipeline
  • Ukhta-Torzhok gas pipeline
  • Ukhta-Torzhok gas pipeline
  • Ukhta-Torzhok gas pipeline
  • Ukhta-Torzhok gas pipeline