Statkraft begins construction of Kilathmoy wind farm in Ireland

Image: Statkraft begins construction of Kilathmoy wind farm in Ireland. Photo: courtesy of 2nix/Freedigitalphotos.net.