Seraphim to supply PV modules for 9MW solar farm in Australia

Image: Seraphim to supply PV modules for 9MW solar farm in Australia. Photo; Courtesy of khunaspix at FreeDigitalPhotos.net.