Conti Solar’s portfolio grows to 650MW solar this year

Image: Conti Solar’s portfolio grows to 650MW solar. Photo: Courtesy of RK008 at FreeDigitalPhotos.net