Belgium approves Elia’s development plan for 2020-2030

Image: Elia development plan approved by Belgian government. Photo: Courtesy of Gordon Johnson/Pixabay.