Statoil: the ideas factory  • 1-tordis
  • 2-dokka